Image
سیم‌کارت‌ها
سیم‌پک‌ها
شمارهسطح ویژهوضعیتقیمت (تومان)شرایط فروشتماس با فروشنده
0910 111 11 20
صفر به‌نام 2,300,000,000 نقدتماس
0910 111 11 90
صفر به‌نام 1,700,000,000 نقدتماس
0935 2 555 555
در حد صفر 1,200,000,000 نقدتماس
0910 111 11 04
صفر به‌نام 1,000,000,000 نقدتماس
0910 111 11 03
صفر به‌نام 1,000,000,000 نقدتماس
0935 990 9999
صفر به‌نام 600,000,000 نقدتماس
0911 90 90 900
صفر به‌نام 400,000,000 نقدتماس
0919 1111 700
صفر بی‌نام 300,000,000 نقدتماس
0990 26 000 26
صفر بی‌نام 200,000,000 نقدتماس
0990 23 000 23
صفر بی‌نام 200,000,000 نقدتماس
0990 21 000 21
صفر بی‌نام 200,000,000 نقدتماس
0919 111 0 800
صفر به‌نام 200,000,000 نقدتماس
0919 111 0 600
صفر به‌نام 200,000,000 نقدتماس
0919 111 0 700
صفر به‌نام 200,000,000 نقدتماس
091 222 444 90
در حد صفر 182,000,000 نقدتماس
0910 52 222 52
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 53 333 53
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 82 222 82
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 81 81 81 0
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 73 73 73 0
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 82 82 82 0
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 73 333 73
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0910 81 111 81
صفر به‌نام 150,000,000 نقدتماس
0919 111 2009
صفر بی‌نام 125,000,000 نقدتماس
0990 31 000 31
صفر بی‌نام 110,000,000 نقدتماس
0912 506 10 30
در حد صفر 99,000,000 نقدتماس
0912 216 94 23
صفر بی‌نام 80,000,000 نقدتماس
0912 215 63 28
صفر بی‌نام 80,000,000 نقدتماس
0912 213 98 54
صفر بی‌نام 80,000,000 نقدتماس
091 206 88 206
صفر به‌نام 80,000,000 نقدتماس
0919 23 000 90
صفر به‌نام 72,000,000 نقدتماس
0990 61 000 61
صفر بی‌نام 70,000,000 نقدتماس
0990 37 000 37
صفر بی‌نام 70,000,000 نقدتماس
0919 0 333 555
صفر بی‌نام 70,000,000 نقدتماس
0919 30 50 100
صفر بی‌نام 66,000,000 نقدتماس
0919 222 88 28
صفر به‌نام 48,000,000 نقدتماس
0912 0911 148
صفر بی‌نام 48,000,000 نقدتماس
0937 0000 919
صفر بی‌نام 44,000,000 نقدتماس
0912 516 40 87
در حد صفر 39,000,000 نقدتماس
0910 51 51 51 0
صفر به‌نام 200,000,000 نقدتماس